Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN
EN

Tudástár

nyomtatás
Tudástár

1. Kik vehetnek részt a programban?

2. Van-e valamilyen kizáró feltétel a hiteligénylő KKV tekintetében?

A KKV Szerződés adósa nem lehet a hitelt nyújtó hitelintézet, illetve a pénzügyi vállalkozás kapcsolt vállalkozása, valamint pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény vagy elektronikus pénz kibocsátó vállalkozás. A hitelintézet illetve pénzügyi vállalkozás továbbá nem nyújthat hitelt olyan KKV-nak sem, amely az adott hitelintézet illetve pénzügyi vállalkozás vezető beosztású dolgozójának, vagy annak közeli hozzátartozóinak (rész)tulajdonában áll, illetve amelyben azok vezető beosztást töltenek be.

3. Meddig lehet igényelni NHP-s kölcsönt?

Az NHP keretében a feltételeknek megfelelő KKV-knak kedvezményes kamatozású hitel felvételére 2015. december 31-ig van lehetőségük a programban részt vevő hitelintézetek, illetve pénzügyi vállalkozások bármelyikétől. Az új beruházási hitelek, beruházáshoz kapcsolódó EU-s támogatás előfinanszírozása céljából nyújtott hitelek, valamint pénzügyi lízing esetén van lehetőség a hitel egy részének lehívását 2016. június 30-ig kérni, illetve faktoring esetén a szerződéses összeg erejéig 2018. december 31-ig rulírozni. A hitelszerződés megkötésének ezekben az esetekben is 2015. december 31-ig meg kell történnie.

4. Milyen típusú finanszírozás érhető el a programban?

Az NHP keretében hitel, pénzügyi lízing* (operatív lízing nem) és faktoring igénylésére van lehetősége az előírt feltételeknek megfelelő KKV-knak.

*: Ideértve a kizárólag új beruházáshoz kapcsolódó visszlízinget is, ahol az érintett eszköz a refinanszírozást megelőzően legfeljebb 30 nappal korábban került a KKV tulajdonába.

5. Mit kell tudni az NHP+ konstrukcióról?

A 2015. március 16-tól induló NHP+ az NHP-val párhuzamosan áll rendelkezésre, amit az MNB a kockázatosabb vállalatok finanszírozáshoz jutási lehetőségeinek javítása érdekében hozott létre. Az NHP+ a legtöbb paraméterében megegyezik az NHP-val; a KKV-k szempontjából alapvetően az igényelhető hitelösszeg vonatkozásában van eltérés, illetve az új konstrukcióban hitelkiváltásra nincs lehetőség. Elképzelhető, hogy egyes hitelintézetek emiatt nem is fogják külön néven hirdetni az NHP+ keretében elérhető hiteleket, hanem az új konstrukcióra is NHP néven hivatkoznak.

Érdemes azonban azon vállalatoknak újra felkeresniük hitelkeresletükkel a programban részt vevő hitelintézeteket, akik hiteligényét – kockázatukra tekintettel – az NHP keretében elutasították, így eddig kiszorultak a programból; az NHP+ konstrukcióban ugyanis – az MNB részleges kockázatátvállalásának köszönhetően – nagyobb eséllyel nyújthatnak finanszírozást a hitelintézetek a közepes kockázatú, de hitelképes KKV-k részére is.

6. Milyen célra lehet felvenni NHP-s kölcsönt?

Az NHP I. pillére keretében kapott kölcsön kizárólag beruházásra, forgóeszköz- finanszírozásra, és EU-s támogatás előfinanszírozásához használható fel, valamint vevőkövetelések faktoring útján történő finanszírozására is van lehetőség. Az I. pillér keretében kapott pénzügyi lízingre a beruházási kölcsönökre vonatkozó szabályok vonatkoznak (az NHP+ keretében kizárólag az NHP I. pillérében nyújtható hitelcélok finanszírozhatók). Az NHP II. pillérének keretében KKV által belföldi hitelintézettől vagy pénzügyi vállalkozástól felvett forint vagy deviza alapú kölcsön vagy pénzügyi lízing kiváltására nyújtható finanszírozás.

Az NHP+ keretében csak új hitel felvételére van lehetősége a KKV-knak, illetve további feltétel, hogy az NHP+ keretében a KKV által felvett összes hitel legalább 70 százalékának beruházást kell finanszíroznia (hitel vagy lízing formájában), és csak 30 százaléka fordítható egyéb hitelcélokra (hitelkiváltás kivételével).

7. Milyen összegű hitelek igénylésére van lehetőség?

A KKV-knak az NHP keretében nyújtható hitel alsó határa 3 millió forint (az NHP+-ban 1 millió forint), az igénybevétel felső határa pedig 10 milliárd forint (az NHP+-ban 500 millió forint). A felső összeghatárok a KKV-nak partnervállalkozásaival és kapcsolódó vállalkozásaival együtt, a programban részt vevő összes hitelintézettől és pénzügyi vállalkozástól kapható maximális összeget is jelentik.

8. Milyen mértékű kamatot számíthat fel a hitelintézet?

A hitelintézet a program keretében nyújtott kölcsön, pénzügyi lízing és faktoring szolgáltatás esetén egyaránt legfeljebb 2,5 százalékos kamatot számíthat fel, amely a finanszírozást nyújtó által választott összetételben tartalmazhatja az ügyleti kamatlábat és egyéb díjjellegű elemeket. A hitelintézet, illetve pénzügyi vállalkozás a KKV kölcsönnel kapcsolatos, harmadik személynek fizetendő költségeket (így különösen: a közjegyzői díj, értékbecslés díja, földhivatali díjak, fedezetmódosítási díj, biztosítási díj stb.) a KKV-ra terhelheti.

9. Milyen maximális futamidő mellett igényelhető finanszírozás?

A program keretében legfeljebb 10 éves futamidejű hitelek folyósítására van lehetőség azzal, hogy forgóeszköz finanszírozására maximum 3 éves hitelszerződés köthető, faktoringkeret nyújtása esetén pedig a futamidő az első részlet folyósításától számítva legfeljebb 3 év lehet.

10. Kell-e igazolni a hitel felhasználását?

A KKV hitel folyósítása hitelcél igazolása mellett történhet. A hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás a hitelt a KKV általi (illetve pénzügyi lízing esetén a pénzügyi vállalkozás általi), dokumentumokkal igazolt tényleges felhasználás napjánál előbb nem folyósíthatja a KKV, illetve a pénzügyi vállalkozás számára, kivéve a készletvásárlásra nyújtott kölcsönt, ahol a KKV-nak a folyósítást követően 15 nap áll rendelkezésre a kölcsön hitelcélnak megfelelő felhasználására. A hitelcélnak megfelelő felhasználást tehát a KKV-nak dokumentumokkal kell igazolnia, a folyósító hitelintézetnek, illetve pénzügyi vállalkozásnak pedig ezt ellenőriznie kell.

11. Milyen dokumentumokkal kell igazolni a hitel célnak megfelelő felhasználását?

Az MNB nem határozta meg a hitel célnak megfelelő felhasználásának igazolására alkalmas dokumentumok körét, e tekintetben az NHP-s kölcsönt folyósító hitelintézet ad felvilágosítást.

12. Fogja az MNB ellenőrizni az NHP keretében folyósított kölcsönöket a hitel futamideje alatt?

Az MNB jogosult a KKV-hitel MNB által előírt feltételeknek való megfelelését ellenőrizni. Ennek érdekében bármikor betekinthet az adott KKV-val kötött hitel-, illetve lízingszerződésbe, és egyéb, a hitelfelhasználásra vonatkozó dokumentumokba, valamint közvetlenül a KKV-tól is kérhet tájékoztatást.

13. Mely bankok vesznek részt a programban?

 • Budapest Bank Zrt.
 • CIB Bank Zrt.
 • Citi Bank Zrt
 • Commerzbank Zrt
 • ERSTE BANK HUNGARY Zrt.
 • FHB Bank Zrt.
 • GRÁNIT Bank Zrt.
 • Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
 • Kinizsi Bank Zrt.
 • MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.
 • Magyar Fejlesztési Bank Zrt.
 • MKB Bank Zrt.
 • Merkantil Bank Zrt.
 • Mohácsi Bank Zrt.
 • Oberbank AG Magyarországi Fióktelep
 • OTP Bank Nyrt.
 • Pannon TakarékBank Zrt.
 • Raiffeisen Bank Zrt.
 • Sberbank Magyarország Zrt.
 • Sopron Bank Burgenland Zrt.
 • TakarékBank Zrt.
 • UniCredit Bank Hungary Zrt.
 • A lista nem teljes körű.

14. Kell-e önerő?

Az MNB nem határoz meg követendő előírást a hitelintézetek számára az önerő tekintetében, azt a kölcsönt folyósító hitelintézet üzletpolitikája és kockázatvállalási hajlandósága függvényében, egyedileg határozza meg.

15. Milyen biztosítékokat követelhet meg a bank az NHP-s hitel fedezeteként?

Az MNB a Növekedési Hitelprogram keretében nem írta elő, hogy milyen biztosíték mellett történjék a KKV-k hitelezése, illetve milyen biztosítékot kérjenek a hitelintézetek az általuk refinanszírozott intézménytől. A hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások a tevékenységükre vonatkozó jogszabályi előírásoknak és üzletpolitikájuknak megfelelően követelnek meg biztosítékot.

16. Mit kell érteni beruházási kölcsön alatt?

Beruházási kölcsönök alatt a jelen program alkalmazásában a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szmt.) 25. §-a szerint meghatározott immateriális javak és az Szmt. 26. § -a szerint meghatározott tárgyi eszközök beszerzésére, a már meglévő vagy bérelt, illetve lízingelt (amennyiben a beruházás aktiválásra kerül) eszközök átalakítására, korszerűsítésére és kapacitásuk bővítésére nyújtható hitel. Emellett az NHP-ban beruházási kölcsön folyósítható az Szmt. 27. §-a szerint meghatározott tartós részesedések közül a belföldi székhelyű, 2014. február 28. előtt alapított vállalkozásban történő, legalább 10 százalékot elérő tulajdoni hányadot eredményező részesedés elérése céljából (az NHP+ keretében részesedésvásárlás nem finanszírozható). A KKV kölcsön adósa által előállított („saját rezsis”, azaz számlákkal nem igazolható) beruházási (rész)tevékenység nem finanszírozható a program keretein belül. Az ingatlan-nyilvántartásban az épület fő rendeltetési jellege szerint lakóingatlanként vagy üdülőként nyilvántartott ingatlan tulajdonjogának megszerzésére, építésére, bővítésére, felújítására vagy átalakítására a program keretén belül nem folyósítható beruházási hitel. A program keretében csak olyan eszköz vásárolható, amely a vállalkozás üzleti tevékenységét szolgálja. A vásárolt eszköznek (ideértve az ingatlant is) a KKV üzleti célját kell szolgálnia, így az bérbe nem adható, bérleti joggal terhelt vásárlás esetén a jogviszony nem tartható fenn a következő megengedő feltételekkel: a fennáló bérleti jog a tulajdonátruházástól számított, termőföld esetén legfeljebb 6 hónapig, egyéb ingatlan esetén legfeljebb 3 hónapig fenntartható. A beruházási kölcsönökre vonatkozó feltételek további részleteiről a hitelintézetektől kérhetnek tájékoztatást a KKV-k.

17. Mire nem vonatkozik a bérbeadás tilalma?

A bérbeadás tilalma nem vonatkozik

 • Azon KKV-kra, amelyek tevékenységei közt már 2014. február 28-én is szerepelt a TEÁOR 77-es főcsoportba („Kölcsönzés, operatív lízing”) tartozó tevékenység, és ennek keretében üzletszerűen adják bérbe azt az eszközt, amelyet a beruházási hitelből megvásárolnak.
 • Az üzletszerű bérbeadási céllal történő, kizárólag üzleti célú ingatlan építésére (ide értve a bővítést, de ide nem értve az átalakítást, felújítást) irányuló beruházás esetére, ha az adós tevékenységei között szerepel a TEÁOR 6820 szerinti ingatlan bérbeadás, illetve üzemeltetés.
 • A vásárolt eszköz (beleértve az ingatlant is) cégcsoporton belüli bérbeadására vagy üzemeltetésre történő átadására (függetlenül a KKV tevékenységétől) azzal, hogy a csoporton belüli bérbevevő vagy üzemeltető nem adhatja tovább harmadik, (csoporton kívüli) személynek a vásárolt ingatlan használatának jogát. Csoporton kívüli bérbeadás céljából ingatlanvásárlás nem finanszírozható, akkor sem, ha az üzletszerűen történik (a következő pontban leírt kivétellel).
 • Azokra a kereskedelmi ingatlanokra, amelyek 2014. március 31. előtt felmondásra került vagy nem teljesítővé vált hitelek biztosítékaként (vagy lízingügylet tárgyakét) szolgáltak, illetve szolgálnak. Beruházási kölcsön ilyen esetekben az ingatlan megvásárlására, valamint ezt követő átalakítására, korszerűsítésére, felújítására nyújtható. A megvásárlás történhet a) akár közvetlenül az eredeti adóstól, illetve zálogkötelezettől (amennyiben a korábbi hitelt másik hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás nyújtotta, akkor annak hozzájárulásával) b) akár felszámolási eljárás, végrehajtás vagy nyilvános árverés keretében, valamint c) lehetőség van a korábbi hitelt (vagy lízinget) nyújtó hitelintézettől (ideértve annak ingatlankezeléssel foglalkozó konszolidált leányvállalatát is) vagy pénzügyi vállalkozástól történő vásárlásra is, amennyiben az ingatlan annak tulajdonában van (akár lízingbeadóként, akár a biztosíték megszerzése által). A hitelt felvevő KKV nem lehet azonos a korábbi adóssal, és a tulajdonosi körük legalább 50%-ban különböző kell, hogy legyen. A KKV-nak az ingatlan megvásárlásához legalább 20% önrészt kell biztosítania, továbbá a kölcsönnel szemben elvárás a legalább negyedévenkénti kamatfizetés, valamint a hitelösszeg legalább 5%-ának törlesztése a futamidő minden évében, legfeljebb 1 éves - tőketörlesztésre vonatkozó - türelmi időt követően.

18. Van-e lehetőség személygépkocsi beszerzésének céljából NHP-s kölcsönt felvenni?

Személygépkocsi beszerzése kizárólag abban az esetben finanszírozható, ha a KKV főtevékenysége 2014. február 28-től folyamatosan személyszállítás volt. Amennyiben a beruházással érintett eszköz tulajdonjoga vagy használatának joga átruházásra kerül, a hitelt vissza kell fizetni.

19. Mit kell érteni forgóeszközhitel alatt?

Forgóeszköz-finanszírozási kölcsön alatt a jelen program alkalmazásában az Szmt. 28. § (2)-(4) bekezdése szerint meghatározott készletek vásárlására és az Szmt. 29. § (2) bekezdése szerint meghatározott, nem lejárt vevőkövetelések finanszírozására nyújtott kölcsönt kell érteni. A program keretében nyújtott forgóeszköz-finanszírozási kölcsön futamideje az első részlet folyósításától számítva legfeljebb 3 év lehet, és a futamidő alatt végig teljesülnie kell az itt előírt feltételeknek. Az épület fő rendeltetési jellege szerint lakóingatlan vagy üdülő tulajdonjogának továbbértékesítési céllal történő megszerzésére, építésére, bővítésére, felújítására vagy átalakítására a program keretén belül nem folyósítható forgóeszköz-finanszírozási kölcsön.

20. Mit kell érteni faktoring alatt?

Faktoring alatt a jelen program alkalmazásában az Szmt. 29. § (2) bekezdése szerint meghatározott, nem lejárt vevőkövetelések , azok fedezete mellett történő finanszírozását, illetve ezen követelések faktor általi megvásárlását kell érteni. A program keretében nyújtott faktoringkeret futamideje az első részlet folyósításától számítva legfeljebb 3 év lehet, de maximálisan 2018. december 31-ig tarthat.

21. Mit kell érteni EU-s támogatás előfinanszírozására nyújtott kölcsönök alatt?

EU-s támogatás előfinanszírozására nyújtott kölcsönök alatt a jelen program alkalmazásában az Európai Uniós forrásból, az Európai Uniós Támogatási programok keretében elérhető vissza nem térítendő támogatás, valamint az ezen támogatásokhoz kapcsolódó, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség közreműködő szervezetei, illetve a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által nyújtott kiegészítő nemzeti támogatások előfinanszírozására nyújtott hiteleket kell érteni. Az ilyen célra nyújtott kölcsönök futamideje legfeljebb 10 év lehet, azzal, hogy a támogatás folyósításakor az annak előfinanszírozására nyújtott kölcsönösszeg visszafizetése egy összegben (a támogatás több részletben történő folyósítása esetén a folyósított rész összegéig) esedékes. Évente igényelhető, azaz nem beruházáshoz kapcsolódó (pl. normatív) EU-s támogatások előfinanszírozása céljából nyújtott kölcsönök esetében lehetőség van azok – támogatás befolyásakor történő – visszafizetését követően azok újbóli, hasonló célú felhasználására történő lehívására a szerződéskötést követő 3 éven belül.

22. Milyen hitelek kiváltására van lehetőség az program keretében?

A II. pillér keretében kizárólag ugyanazon KKV által belföldi hitelintézettől vagy pénzügyi vállalkozástól felvett forint vagy deviza alapú kölcsön vagy pénzügyi lízing kiváltására nyújtható finanszírozás. Csak beruházásra, forgóeszköz-finanszírozásra, EU-s támogatás előfinanszírozására felvett forint kölcsön vagy pénzügyi lízing - illetve eredetileg ilyen célra korábban felvett kölcsön vagy pénzügyi lízing kiváltására felvett forint kölcsön vagy pénzügyi lízing - váltható ki a program keretében. Deviza alapú kölcsön vagy pénzügyi lízing kiváltása esetén nem állnak fenn ezek a megkötések annak eredeti céljára vonatkozóan, azonban feltétel, hogy a kiváltásra kerülő kölcsön vagy pénzügyi lízing - vagy az azzal kiváltott korábban felvett deviza alapú kölcsön vagy pénzügyi lízing - folyósítása 2013. március 31. előtti legyen, és a kiváltandó tartozás teljes összege ezen idő pont óta folyamatosan devizában álljon fenn.

Kiváltás esetén a kiváltó hitel futamideje eltérhet a kiváltott kölcsön, illetve pénzügyi lízing futamidejétől (kivéve az NHP keretében nyújtott hitelek kiváltását), de forgóeszköz- és szabad felhasználású - azaz minden beruházásitól és EU-s támogatás előfinanszírozásától eltérő célú - kölcsön kiváltása esetén a kiváltó hitel futamideje nem haladhatja meg a 3 évet. Pénzügyi lízinggel csak beruházási célú kölcsönt vagy pénzügyi lízinget lehet kiváltani. Forint kölcsön és pénzügyi lízing kiváltása esetén is teljesülniük kell az I. pillérre vonatkozóan meghatározott – a kiváltott kölcsön, illetve pénzügyi lízing célja szerinti – fenti feltételeknek. 2014. február 28-jét követően átstrukturált vagy 90 napon túl nem teljesítő kölcsön vagy pénzügyi lízing kiváltására nincs lehetőség. Az NHP+ keretében nincs lehetőség hitelkiváltásra.

23. Lehet több részletben kérni a hitel folyósítását?

Az NHP I. pillérében (és az NHP+ minden hitelcélja esetén is) a rendelkezésre tartási időszak teljes futamideje alatt minden hitelcél esetén van lehetőség több részletben történő folyósításra, míg az NHP II. pillére esetében a hitel folyósítása kizárólag egy részletben történik.

24. Milyen tranzakciók finanszírozására nincs lehetőség?

A program keretében nem finanszírozhatóak a hiteligénylő vállalkozás közvetlen vagy közvetett tulajdonosaitól, vezető tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalójától, illetve e személyek közeli hozzátartozóitól, és mindezen személyek akár résztulajdonában, illetve irányítása alatt álló vállalkozásoktól történő, továbbá cégcsoporton belüli és a cégcsoport kapcsolt vállalkozásai közötti vásárlások és vevőkövetelések, valamint ezen vállalkozásokban történő részesedésszerzések és tőkeemelések, továbbá mindezen személyek visszterhes közreműködésével megvalósítandó beruházások.

25. Van-e lehetőség korábban saját forrásból megfinanszírozott számlák utófinanszírozására a program keretében?

A program keretein belül korábban saját forrásból megvásárolt és kifizetett eszközök utófinanszírozása nem megengedett, kivéve a beruházási és EU-s támogatás előfinanszírozására nyújtott hitelek esetében az egyes folyósítások előtt legfeljebb 30 nappal saját forrásból kifizetett számlák egy csomagban történő refinanszírozását.

26. Mi történik, ha késedelembe esik, vagy átstrukturálására kerül az NHP-s hitelem?

Amennyiben a hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás a program keretében nyújtott hiteleket átstrukturálja, megújítja, vagy a KKV azok vonatkozásában 90 napot meghaladó késedelembe esik, akkor a hitelintézetnek az ahhoz kapcsolódó refinanszírozási hitelét haladéktalanul vissza kell fizetnie az MNB részére (az NHP+ keretében a KKV hitel átstrukturálható, az nem vonja maga után a programból való kikerülést). A KKV-val kötött szerződést ugyanakkor nem kell felmondani ezekben az esetekben, az a program keretein kívül fenntartható, módosítható.

Az NHP+ keretében nyújtott KKV hitelek esetében az átstrukturálás megengedett, az nem vonja maga után a programból való kikerülést, azaz a refinanszírozási forrás visszafizetésének kötelezettségét.

A tájékoztatás nem teljes körű. A Növekedési Hitelprogram részletes terméktájékoztatója a Magyar Nemzeti Bank honlapján érhető el.

27. Tisztelt Érdeklődő!

A Magyar Nemzeti Bank által elindított Növekedési Hitelprogram (NHP) eredményessége érdekében közvetlenül is örömmel fogadjuk a kis- és középvállalkozások NHP-val kapcsolatos észrevételeit, megjegyzéseit. A felvetéseket a program értékelése során áttekintjük, a javaslatokat a program feltételeinek alakításánál figyelembe vesszük.

Javaslatait a lap jobboldalán található űrlap kitöltésével jelezheti felénk elektronikusan.

Ha hiteligényével, az elbírálással vagy a feltételekkel kapcsolatban szeretne információt kérni, kérjük forduljon a hitelintézetekhez! Ha a hitelkérelmével kapcsolatban panasszal kíván élni, azt az ugyfelszolgalat@mnb.hu email-címen, illetve a 06-80-203-776 telefonszámon keresztül teheti meg. Amennyiben nem rendelkezik e-mail címmel, kérjük, hogy észrevételét postai úton juttassa el hozzánk!

Címünk: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.
A borítékra kérjük, írja rá: Magyar Nemzeti Bank, NHP Vállalati Kapcsolatvonal

 

A tájékoztatás nem teljes körű.

A Növekedési Hitelprogram részletes terméktájékoztatója a Magyar Nemzeti Bank honlapján érhető el.

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem